ลงชื่อเข้าใช้งาน
ล้าง
100218 : Accuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
Apisada Rasmi.
ชื่อเรื่อง: 1. HIV -- Laboratory Diagnosis 2. HIV -- Treatment and Prevention in Thailand
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
100217 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การบริหารจัดการงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน = Management of dengue control surveillance in Northern provinces, Thailand.
ศรีสุชา เชาว์พร้อม
ชื่อเรื่อง: ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

 
100216 : การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่.
ปวีย์สุดา แสงเกียรติพงศ์.
ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการงานพัสดุ -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100215 : การสอบสวนการระบาดโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอในค่ายทหาร ก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มิถุนายน พ.ศ. 2551.
ปทุมมาลย์ ศิลาพร.
ชื่อเรื่อง: 1.ไวรัสตับอักเสบ เอ -- การป้องกันและควบคุม 2. ไวรัสตับอักเสบ เอ -- ค่ายทหารในกรุงเทพฯ.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

 
100214 : การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพเชิงรุกในผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์ ปี พ.ศ.2556.
ปทุมมาลย์ ศิลาพร.
ชื่อเรื่อง: 1. โรคและภัยสุขภาพ -- การป้องกันและควมคุบ 2. โรคและภัยสุขภาพ -- การประกอบพิธีฮัจย์
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

 
100213 : Impatc of National Influenza Vaccine Campaign on Respiratory illness in Thailand, 2010 - 2011.
Patummal Silaporn.
ชื่อเรื่อง: Influenza -- Vaccine -- Thailand.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

 
100212 : การศึกษาผลการออกแบบระบบงานเพื่อลดระยะเวลารอยาในระบบบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก สถาบันบำราศนราดูร.
ปิยนุช สมตน.
ชื่อเรื่อง: 1. ระบบบริการจ่ายยา -- สถาบันบำราศนราดูร 2. เภสัชกรรมสถาบันบำราศนราดูร -- การบริการ
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

 
100211 : การเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพสำหรับการทดสอบความชำนาญ การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Mycobacterium ที่รวดเร็วด้านอณูชีววิทยา.
ชนัฎตรี ก่ำดี.
ชื่อเรื่อง: 1. วัณโรค -- การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ 2. วัณโรค -- การติดเชื้อ Mycobacterium.
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 
100210 : ผลงานเข้าประกวดสถานบริการเครือข่ายสุขภาพดี หมอลำ บันเทิงสุข ไร้ทุกข์ ปลอดโรคา.
นฤมล เย็นยาซัน
ชื่อเรื่อง: 1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การป้องกันและควบคุม 2. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ -- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

 
100209 : แนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาอย่างเฉียบพลัน (Anaphylaxis) สำหรับบุคลากรกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.
นฤมล เย็นยาซัน
ชื่อเรื่อง: 1. การแพ้ยา -- การรักษา 2. การแพ้ยา -- ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.
หมวดหนังสือ: การพยาบาลผู้ป่วย

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2559
2558
2557
2556
2555
 • การจัดทำยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย.
 • การประเมินประสิทธฺผลการพัฒนาสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ปี พ.ศ.2561.
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสโรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโจขทัย).
 • รายงานการศึกษา ผลกระทบจากการให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบีืในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ ต่ออัตราการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีในเด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอับเสบบี.
 • ผลงานวิชาการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียในจังหวัดแม่ฮ่องสอน =
 • ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางตรวจสอบการบริหารเงินบำรุง.
 • ผลงานเอกสารวิชาการ เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online).
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบ KTB Corporate Online สำหรับกองคลัง กรมควบคุมโรค.
 • รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา : ประยุกต์ใช้การประเมินผลการถ่ายระดับตัวชี้วัด.
 • รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านโสก ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ.

 • Accuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
 • AHFS drug information 2016
 • AIDS Zero Portal = เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของเอดส์.
 • Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
 • Depression and anxiety were low amongst virally suppressed, long - term treated HIV-infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand
 • Determinants of Antiviral Effectiveness in Influenza Virus a Subtype H5N1.
 • Determining the Accuracy of Malaria RDTs in Thailand
 • Drug - Resistant Tuberculosis - Diagnosis, Treatment, Management and Control: The Experience inThailand.
 • HIV - 1 Drug Resistance - Associated Mutations Among Antiretroviral - Naive Thai Patients With Chronic HIV - 1 Infection.
 • Impatc of National Influenza Vaccine Campaign on Respiratory illness in Thailand, 2010 - 2011.

 • การบริหาร (9)
 • การพยาบาลผู้ป่วย (11)
 • ระบาดวิทยา (2)
 • วัคซีน (1)
 • วัณโรค (4)
 • อื่นๆ (40)
 • เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
 • เภสัชกรรม (1)
 • แอลกอฮอล์ (1)
 • โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (31)
 • โรคติดต่อจากการสัมผัส (50)
 • โรคติดต่อทั่วไป (16)
 • โรคติดต่อนำโดยแมลง (37)
 • โรคติดต่ออุบัติใหม่ (14)
 • โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
 • โรคเรื้อน (9)
 • โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (6)
 • โรคไม่ติดต่อ (22)
 •