ลงชื่อเข้าใช้งาน
ล้าง
100255 : การจัดทำยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย.
ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง.
ชื่อเรื่อง: 1.เกลือ -- การลดปริมาณ. 2.โซเดียม -- การลดปริมาณ.
หมวดหนังสือ: เบาหวาน, ความดันโลหิต

 
100254 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านโสก ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ.
นิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์.
ชื่อเรื่อง: 1. โรคเรื้อน. 2.โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม.
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

 
100253 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา : ประยุกต์ใช้การประเมินผลการถ่ายระดับตัวชี้วัด.
นิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์.
ชื่อเรื่อง: 1.การประเมินผลงาน -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา. 2.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา -- บุคลากร -- การบริหารงานบุคคล.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100252 : คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบ KTB Corporate Online สำหรับกองคลัง กรมควบคุมโรค.
วราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.
ชื่อเรื่อง: ระบบการจัดการข้อมูล -- แง่การเงิน กองคลัง กรมควบคุมโรค.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100251 : ผลงานเอกสารวิชาการ เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online).
วราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.
ชื่อเรื่อง: 1.การเงิน -- นโยบายของรัฐ. 2.การเบิกใช้เงิน -- ระบบอิเล็กทรอนิกส์.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100250 : ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางตรวจสอบการบริหารเงินบำรุง.
จุไรรัตน์ คุณาพิสิฐกุล.
ชื่อเรื่อง: 1.กรมควบคุมโรค -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ -- วิจัย. 2.การบริหารค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100249 : ผลงานวิชาการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียในจังหวัดแม่ฮ่องสอน =
อังคณา แซ่เจ็ง
ชื่อเรื่อง: 1. มาลาเรีย,ไข้ -- การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ. 2. มาลาเรีย,ไข้ -- การตรวจเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

 
100248 : ผลงานวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ชุดตรวจ Fluorescent Spot Test เพื่อคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD สำหรับผู้ป่วยมาลาเรียในสถานบริการสาธารณสุขห่างไกล ภาคเหนือประเทสไทย.
อังคณา แซ่เจ็ง.
ชื่อเรื่อง: 1.มาลาเรีย,โรค -- การป้องกันและควบคุม. 2.มาลาเรีย,โรค -- การตรวจโดย Fluorescent Spot Test.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

 
100247 : รายงานการวิจัย การประเมินผลการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค ประจำปี 2560.
ภูโมกข์ อัมพวา.
ชื่อเรื่อง: 1.การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง. 2.พฤติกรรมสุขภาพ -- ประชาชน.
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
100246 : รายงานการวิจัยเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา.
ภูโมกข์ อัมพวา.
ชื่อเรื่อง: เอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2559
2558
2557
2556
2555
 • รายงานวิจัย การป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น= Alcohol Consumption Prevention in Teenagers.
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำเป่ ในพื้นที่ชมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน.
 • รายงานการวิจัย กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ: นโยบายการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนของประเทสไทย= The Process of Policy Implementation ; the Policy of HIV/AIDS Prevention in Youth Groups in Thailand.
 • รายงานผลการประเมินระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่ระดับตำบล: Evaluation of sub-district Event - based surveillance systemm.
 • แนวทางการบันทึกและตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS.
 • การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับขยะ โดยใช้หลักประชารัฐกรณีศึกษาจังหวัดลำพูน.
 • การศึกษาความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารทีมีฟอส ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ปี 2558= The susceptibility on Temephos of Aedes aegypti Larva in the Lower part of Northern, Thailand 2015.
 • สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการทำงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบ SSF ปีที่ 2.
 • รายงานผลการศึกษา เรื่อง การประเมินผลความครอบคลุมของการตรวจวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง.
 • พยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเขตภาคตะวันออกประเทศไทย ปี 2556 - 2560.

 • Accuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
 • AHFS drug information 2016
 • AIDS Zero Portal = เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของเอดส์.
 • Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
 • Depression and anxiety were low amongst virally suppressed, long - term treated HIV-infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand
 • Determinants of Antiviral Effectiveness in Influenza Virus a Subtype H5N1.
 • Determining the Accuracy of Malaria RDTs in Thailand
 • Drug - Resistant Tuberculosis - Diagnosis, Treatment, Management and Control: The Experience inThailand.
 • HIV - 1 Drug Resistance - Associated Mutations Among Antiretroviral - Naive Thai Patients With Chronic HIV - 1 Infection.
 • Impatc of National Influenza Vaccine Campaign on Respiratory illness in Thailand, 2010 - 2011.

 • การบริหาร (17)
 • การบาดเจ็บและจมน้ำ (1)
 • การพยาบาลผู้ป่วย (12)
 • ระบาดวิทยา (3)
 • วัคซีน (1)
 • วัณโรค (9)
 • อื่นๆ (40)
 • เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
 • เภสัชกรรม (1)
 • แอลกอฮอล์ (2)
 • โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (34)
 • โรคติดต่อจากการสัมผัส (50)
 • โรคติดต่อทั่วไป (17)
 • โรคติดต่อนำโดยแมลง (39)
 • โรคติดต่ออุบัติใหม่ (15)
 • โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
 • โรคเรื้อน (9)
 • โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (8)
 • โรคไม่ติดต่อ (23)
 •